កាន់តែងាយស្រួល! អ្នកដែលមានសំបុត្រកំណើតសរសេរខុស អាចទៅកែថ្មីនៅកន្លែងនេះបាន
ធី ស្រីល័ក្ខ NOVEMBER 29 2022 107.6 K views

សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើការកែតម្រូវ សំបុត្រកំណើត ដែលមានខុសឈ្មោះ ខុសកន្លែងកំណើត និងខុសទិន្នន័យផ្សេងៗ បងប្អូនអាចយកឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញនៅ ឃុំ សង្កាត់ ឬនៅសាលាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌជាដើម។ហើយក្នុងករណីដែលមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិមិនអាចកែតម្រូវបាន បងប្អូនអាចដាក់ពាក្យសុំទៅសាលាដំបូងរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេច បង្គាប់មកមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានឱ្យកែតម្រូវ។