បំផុសគំនិតរកស៊ីលើរបរបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ មិនទាន់មាននៅស្រុកខ្មែរ