នេះជាលើកទី១ហើយដែលចាបក្រហមបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីប្រមូលផ្តុំនូវអាជីវកម្មថ្មីថ្មោង និងសហគ្រិនខ្មែរយើងមកបង្ហាញពីគំនិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់