បំផុសសកម្មភាពអាជីវកម្មថ្មីៗទាំងនៅក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក