ចង់បានរថយន្តដែលមានក្នុងស្តុកឥឡូវនេះមែនទេ? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាំចូលរថយន្តជួបផលលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់រថយន្តនៅឆ្នាំ២០២២នេះ?
Daneth Mech JUNE 16 2022 1.3 K views

មនុស្សជាច្រើនមានការលំបាកក្នុងរយៈពេលពីរបីឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងការទិញរថយន្ត។ ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ បានបង្កើនតម្រូវការទាំងរថយន្តថ្មី និងរថយន្តមួយទឹក ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះបានជំរុញឱ្យមានការខ្វះខាតគ្រឿងបង្គំនៅទូទាំងកន្លែងផ្គត់ផ្គង់រថយន្ត។ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកំពុងមានអារម្មណ៍ថារងសម្ពាធក្នុងការកើនឡើងនៃផលិតកម្មរបស់ពួកគេ ហើយនោះមានន័យថាការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឈានទៅដល់ការត្រឡប់មកសភាពដើមវិញ។ មានហេតុផលជាច្រើនដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការនាំចូលរថយន្តថ្មីនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ។