មហាសេដ្ឋីគ្រាក់ៗ៣រូប ប្រាប់ជំនាញខ្លាញ់៣ អាចរកចំណូលបានខ្ពស់ និងមានទីផ្សារខ្លាំង
Kan Dara MARCH 24 2023 6.9 K views

«ជំនាញអាចបង្កើតចំណូល» ពិភពលោកហាក់ព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៃកំណើនមនុស្សជាតិដែលចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយរឿងគ្មានការងារធ្វើ ក្រោយអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្របង្កើតបានបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនទៀតដើរដោយ System មិនត្រូវការមនុស្ស។ ដូច្នេះយុវជនជំនាញក្រោយ ចង់មានការងារចំណូលខ្ពស់ ពុំគួរមើលរំលងជំនាញទាំង៣ខាងក្រោមនេះទេ សូម្បីមហាសេដ្ឋីក៏ណែនាំដែរ៖