អាយុ២៩ឆ្នាំសល់លុយ៣៨ម៉ឺន$ លោក Tanner Firl ត្រៀមចូលនិវត្តន៍ទាំងវ័យក្មេង ដោយដើរតាមផ្លូវទាំងនេះ
SOKLY SO MARCH 24 2023 252 views

ស្របពេលដែលមានមនុស្សជាច្រើន អាយុក្រាសក្រែលហើយតែមិនទាន់មានទ្រព្យជាប់នឹងខ្លួន ឬរកលុយមិនទាន់ការចំណាយ លោក Tanner Firl បែរជាជាអាចសន្សំលុយសល់ដល់ទៅ ៣៨ម៉ឺនដុល្លារនៅអាយុត្រឹមតែ២៩ឆ្នាំ ហើយមានគម្រោងចូលនិវត្តន៍នៅអាយុត្រឹម៣៥ឆ្នាំទៀតផង។