កម្ពុជាលើកគម្រោងធំ ៣ ទៅចិន ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សាងសង់
Bunthoeun Koem MARCH 24 2023 2.1 K views

គម្រោងធំៗ ៣ ដែលមានផ្លូវកំណាត់ផ្លូវជាតិ និងផ្លូវនាវាចរណ៍ ទៅកាន់មិត្ដចិនដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួនហិរញ្ញប្បទានសាងសង់ ដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនកាន់តែងាយស្រួល។