អាមេរិកដំឡើងការប្រាក់$កាន់តែខ្ពស់ តើអ្នកណាខ្លះចំណេញ ហើយអ្នកណាខ្លះខាតពីដំឡើងការប្រាក់នេះ?
Toeuy Hong MARCH 24 2023 673 views

 បើទោះជាប្រព័ន្ធធនាគារមានភាពរង្គោះរង្គើក៏ដោយក៏ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនៅតែបន្តដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដុល្លាររបស់ខ្លួនដើម្បីទាញទម្លាក់អតិផរណាដែលស្ថិតនៅអត្រា៦% ជាអត្រាមួយខ្ពស់ខណៈគោលដៅធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកចង់ឲ្យអតិផរណានៅត្រឹម២%ប៉ុណ្ណោះ។