ការធ្វើកសិកម្មបែបថ្មី! ខេត្តមួយនៅចិនកំពុងធ្វើកសិកម្មលើដី ១ម៉ឺនហិកតា ប្រើមនុស្សត្រឹម២ ៣នាក់
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 24 2023 230 views

កាលពីមុនដើម្បីអាចធ្វើស្រែចំការនៅលើដីមួយបានគេត្រូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្សជាច្រើនដើម្បីធ្វើ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន ខណៈពេលដែលភាពជឿនរបស់ពិភពលោកកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការក៏កាន់តែទំនើបផងនោះ បានធ្វើឱ្យមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើស្រែចំការក៏កាន់តែងាយស្រួល រហ័សជាងមុន។