សុខៗមាសឡើងខ្ពស់ដល់ក្បែរ២,៤០៩$ក្នុង១តម្លឹង គួរបន្តទុកឬលក់? មកស្ដាប់យោបល់អ្នកជំនាញ
Toeuy Hong MARCH 23 2023 4.6 K views

មុននឹងធនាគារអាមេរិកទី១៦ Silicon Valley ដួលរលំតម្លៃមាសលើទីផ្សារអន្តរជាតិត្រូវបានគេជួញដូរក្នុងតម្លៃខ្ទង់១,៨៤០ដុល្លារក្នុងមួយអោន(ស្មើ២,២២៦ដុល្លារក្នុងមួយតម្លឹង)  ប៉ុន្ដែបន្ទាប់ពីព័ត៌មាននៃការដួលរលំធនាគារមួយនេះ តម្លៃមាសចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយមកដល់ពេលនេះឡើងដល់ក្បែរ២ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយអោន( ស្មើនឹង២,៤០៩ដុល្លារក្នុងមួយតម្លឹង។ បើមាសហក់ឡើងដល់តម្លៃខ្ពស់បែបនេះ អ្នកមានមាសក្នុងដៃគួរបន្តទុកឬលក់ចេញ?