លក់ដាច់តែមួយឆាវៗ! មកដឹងហេតុផល៣យ៉ាងទោះអ្នកមានផលិតផលល្អប៉ុនណាក៏ឈរជើងមិនបានយូរដែរ
THATSORNA NOV MARCH 24 2023 1.1 K views

ជាទូទៅ ពេលចេញរកស៊ី មានម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើន តែងតែងឿងឆ្ងល់ថា ផលិតផលខ្លួនល្អហើយ តែហេតុអ្វីលក់មិនដាច់ ខណៈអ្នកខ្លះទៀតឆ្ងល់ថា បើទោះជាដាច់ក៏ដាច់តែមួយឆាវៗដែរ​។ ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះ ថ្ងៃនេះ Business Cambodia សូមលើកយកហេតុផលបីយ៉ាងដែលធ្វើអោយម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ដាច់តែដំបូងៗ បន្ទាប់មកក៏ផ្តើមស្ងាត់ទៅវិញ។ ទាំងនេះ​រួម​មាន៖