ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី នឹងចូលរួមបង្ហាញខ្លួននៅព្រឹត្តិការធំៗ២ ចុងសប្តាហ៍នេះ
ធី ស្រីល័ក្ខ OCTOBER 27 2022 629 views

ឱកាសពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ និងចង់ទទួលបានការពិភាក្សាទាក់ទងនឹងសេវាកម្មបង់រំលស់ សូមអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការធំៗ២ ជាមួយក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី និងចូលរួមលេងហ្គេមទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើន។