ចំនួនមានកំណត់! តោះរៀនភាសាអង់គ្លេស ចិន គ្មានអស់លុយ១រៀល នៅកន្លែង១នេះ
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 24 2023 519 views

សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះភាសាបន្ថែមទៀតដូចជាភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន ភាសាជប៉ុន ហើយពុំមានលុយរៀនបន្ថែមទៀត លែងជាបញ្ហាទៀតហើយដោយសារតែពេលនេះមានកន្លែង១ ប្រកាសឱ្យអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ចេះភាសាបន្ថែមទៀតអាចទៅយកបាន ហើយត្រូវរួសរាន់ឡើងព្រោះចំនួនមានកំណត់។