ទុនតិច តែចំណូលធំ! នេះជារបរសាមញ្ញទាំង៤ ដែលចាយទុនជាង ៤០ម៉ឺន៛ តែរកចំណូលបានខ្ទង់ពាន់$
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 24 2023 2.2 K views

ការចាប់ផ្តើមមុខរបររកស៊ីមិនចាំបាច់ទាល់តែមានដើមទុនធំទើបអាចធ្វើបាននោះឡើយ ពោលឱ្យតែយើងមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយអាជីវកម្មយើងមានភាពទាក់ទាញទោះបីជាផ្តើមដោយទុនតិចក៏អាចរកចំណូលធំបានដែរ។ តួយ៉ាងដូចជា របរសាមញ្ញទាំង៤ នេះ ចាយទុនរកស៊ីជាង ៤០ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះតែអាចរកចំណូលបានវិញខ្ទង់ពាន់ដុល្លារ អាជីវកម្មទាំងនោះមានដូចជា៖