ឃើញគេចំណេញ កុំចេះតែទៅ! នេះជាបញ្ហាធំៗទាំង១០ ដែលអ្នកចង់វិនិយោគអចលនទ្រព្យថ្មីថ្មោង ត្រូវដឹង
Bunthoeun Koem DECEMBER 5 2022 262 views

ជាអ្នកវិនិយោគពេលជួបបញ្ហាគឺជារឿងធម្មតា គ្រាន់តែបញ្ហាខ្លះច្រើនឬក៏តិច ប៉ុន្តែរាល់ការជួបបញ្ហាគឺទាមទារឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងការរិះរកដំណោះស្រាយណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហា ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ។ ដូច្នេះដើម្បីចៀសវាងកុំឱ្យជួបបញ្ហាគឺត្រូវការឱ្យលោកអ្នកសិក្សាឱ្យបានច្បាស់លាស់ ជាពិសេសអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មោងតែម្ដង។