មិនខ្វះទេភ្ញៀវ! មកស្គាល់ថ្នាំស្អំចិត្តភ្ញៀវ៤ ទោះទៅដល់ទីណាក៏មានភ្ញៀវតាមទិញ
THATSORNA NOV MARCH 23 2023 1.3 K views

នៅក្នុងពិភពជំនួញ មនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតថា "ភ្ញៀវជាស្តេច" មានភ្ញៀវមានលុយ មានភ្ញៀវមានចំណូល មានភ្ញៀវរកស៊ីមានដើរ។ ដូច្នេះហើយ យើងអាចបញ្ជាក់បានថា លុយពិតជាសំខាន់ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងលុយ គឺអារម្មណ៍របស់អតិថិជន ព្រោះហាងរបស់អ្នកមានចំណូលច្រើន ឬតិច វាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យអតិថិជន ​បើអ្នកផ្តល់សេវាមិនល្អ នោះអ្នកក៏មិនអាចយកលុយពីពួកគាត់បានដែរ។