ឱកាសការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ! អគ្គនាយដ្ឋានពន្ធដារប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ១៥៤នាក់
ធី ស្រីល័ក្ខ DECEMBER 5 2022 18 K views

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយដ្ឋានពន្ធដារបានឱ្យដឹងថា អគ្គនាយដ្ឋានពន្ធដារ ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ១៥៤ នាក់ ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើការគាំទ្រដល់ការងារចំបញ្ជីពន្ធដារ និងជំរុញការចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រាស នៅតាមបណ្តាសាខាពន្ធដារខេត្ត ខណ្ឌ នៃអគ្គនាយដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។