អ្នកវិនិយោគលើប្រេង រយៈពេលខ្លីនិងវែង គួរទិញនិងលក់ប្រេងក្នុងតម្លៃណាទើបល្អថ្ងៃនេះ?
Toeuy Hong Jun 02,2020
អ្នកវិនិយោគលើប្រេង រយៈពេលខ្លីនិងវែង គួរទិញនិងលក់ប្រេងក្នុងតម្លៃណាទើបល្អថ្ងៃនេះ?
ឬសគល់ចម្បងៗ ដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនមួយចំនួនធ្លាក់ទៅក្នុងការវិនិយោគបោកប្រាស់
Kanndara Jun 02,2020
ឬសគល់ចម្បងៗ ដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនមួយចំនួនធ្លាក់ទៅក្នុងការវិនិយោគបោកប្រាស់
ដូចម្តេចដែលហៅថាអាករលើតម្លៃបន្ថែម(VAT)  តើការផ្គត់ផ្គង់អ្វីខ្លះដែលមិនជាប់អាករ និងជាប់អាករ?
Nutsonet Jun 02,2020
ដូចម្តេចដែលហៅថាអាករលើតម្លៃបន្ថែម(VAT)  តើការផ្គត់ផ្គង់អ្វីខ្លះដែលមិនជាប់អាករ និងជាប់អាករ?
ដាច់ឆ្នាំ ២០១៩ ទ្រព្យសកម្មរបស់ ធនាគារ អេស៊ីលីដាឡើងដល់ជាង ៦ពាន់លានដុល្លារ
Toeuy Hong Jun 02,2020
ដាច់ឆ្នាំ ២០១៩ ទ្រព្យសកម្មរបស់ ធនាគារ អេស៊ីលីដាឡើងដល់ជាង ៦ពាន់លានដុល្លារ
ចាយលុយរាល់ថ្ងៃតិចអត់ដឹង! ប្រវត្តិដើមកំណើតដំបូងបំផុត និងការវិត្តន៍នៃលុយ
Kanndara Jun 02,2020
ចាយលុយរាល់ថ្ងៃតិចអត់ដឹង! ប្រវត្តិដើមកំណើតដំបូងបំផុត និងការវិត្តន៍នៃលុយ
អាមេរិកផ្តល់កិច្ចសន្យាថ្មីចំនួន ៦២៨ លា​នដុល្លារ ដើម្បីជម្រុញការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩
Nutsonet Jun 02,2020
អាមេរិកផ្តល់កិច្ចសន្យាថ្មីចំនួន ៦២៨ លា​នដុល្លារ ដើម្បីជម្រុញការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩