អគារចាស់ៗ ទាំង ២៤៥កន្លែងនៅភ្នំពេញ អាចមានវាសនា ដូចអគារ ប៊ូឌីង ដែរឬទេ?
SreyVann Pich Aug 03,2020
អគារចាស់ៗ ទាំង ២៤៥កន្លែងនៅភ្នំពេញ អាចមានវាសនា ដូចអគារ ប៊ូឌីង ដែរឬទេ?
រាម នឹងមានវាសនាដូចព្រះសីនុ ខណៈឯកឧត្តម គួច ចំរើន កំពុងវែកផ្លូវឱ្យវិនិយោគជប៉ុនចូលមក
SreyVann Pich Aug 03,2020
រាម នឹងមានវាសនាដូចព្រះសីនុ ខណៈឯកឧត្តម គួច ចំរើន កំពុងវែកផ្លូវឱ្យវិនិយោគជប៉ុនចូលមក
ផ្ទះតម្លៃក្រោម ៧ម៉ឺនដុល្លារ នឹងឈរជើងបាន១៥ឆ្នាំទៀត ដោយសារតែហេតុផលមួយគត់
Nim Phanun Aug 03,2020
ផ្ទះតម្លៃក្រោម ៧ម៉ឺនដុល្លារ នឹងឈរជើងបាន១៥ឆ្នាំទៀត ដោយសារតែហេតុផលមួយគត់
គ្មានការទន្ទ្រាននិងទិញលក់ដីរដ្ឋទៀតទេ ខណៈរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចាត់វិធានការ៣ចំណុចនេះ
SreyVann Pich Aug 01,2020
គ្មានការទន្ទ្រាននិងទិញលក់ដីរដ្ឋទៀតទេ ខណៈរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចាត់វិធានការ៣ចំណុចនេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តលើកលែងការបង់ពន្ធប្រចាំខែលើ អាជីវកម្មទាំងនេះ
SreyVann Pich Aug 02,2020
រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តលើកលែងការបង់ពន្ធប្រចាំខែលើ អាជីវកម្មទាំងនេះ
ដើម្បីទំនុកចិត្ត កុំខ្លាចរអា ក្នុងការសុំម្ចាស់គម្រោងពិនិត្យមើលឯកសារទាំងនេះមុននឹងទិញផ្ទះ
SreyVann Pich Aug 02,2020
ដើម្បីទំនុកចិត្ត កុំខ្លាចរអា ក្នុងការសុំម្ចាស់គម្រោងពិនិត្យមើលឯកសារទាំងនេះមុននឹងទិញផ្ទះ