វីរុសបំប្លែងថ្មី AY.4.2 ឆ្លងលឿនជាងDelta ! នេះជារោគសញ្ញា និងវិធីការពារខ្លួនកុំឱ្យឆ្លង
Oct 24,2021
វីរុសបំប្លែងថ្មី AY.4.2 ឆ្លងលឿនជាងDelta ! នេះជារោគសញ្ញា និងវិធីការពារខ្លួនកុំឱ្យឆ្លង
ប្រុងប្រយ័ត្ន! វីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីចេញពីDelta ឆ្លងរហ័សណាស់ តែអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអះអាងដូច្នេះ
Oct 23,2021
ប្រុងប្រយ័ត្ន! វីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីចេញពីDelta ឆ្លងរហ័សណាស់ តែអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអះអាងដូច្នេះ
ដំណឹងល្អ! អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌកំបូល អាចទៅយកកាតបានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
Oct 22,2021
ដំណឹងល្អ! អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌកំបូល អាចទៅយកកាតបានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
កម្ពុជាជាប្រទេសមហាសំណាង ខណៈ៥៦ប្រទេសនេះ ទើបតែចាប់វ៉ាក់សាំងបានខ្ទង់១០%ប៉ុណ្ណោះ
Oct 22,2021
កម្ពុជាជាប្រទេសមហាសំណាង ខណៈ៥៦ប្រទេសនេះ ទើបតែចាប់វ៉ាក់សាំងបានខ្ទង់១០%ប៉ុណ្ណោះ
លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ប្រាប់ពីរយៈពេលនៃប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងដូសទី៣ ដែលគ្រប់គ្នាគួរចាក់កុំបីខាន
Oct 22,2021
លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ប្រាប់ពីរយៈពេលនៃប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងដូសទី៣ ដែលគ្រប់គ្នាគួរចាក់កុំបីខាន
អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ដូសទី៣ បើចេញអាការ១នេះ សូមប្រញាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យ
Oct 22,2021
អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ដូសទី៣ បើចេញអាការ១នេះ សូមប្រញាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យ