តាន់ មុន្នីវណ្ណ ៖ រៀនលះបង់ទម្លាប់អាក្រក់ៗចោល បើសិនអ្នកចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យ
Kunthea Jun 03,2020
តាន់ មុន្នីវណ្ណ ៖ រៀនលះបង់ទម្លាប់អាក្រក់ៗចោល បើសិនអ្នកចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យ
តើអ្វីជា “វប្បធម៌នៅកន្លែងធ្វើការងារ” និងសារៈសំខាន់របស់វាចំពោះបុគ្គលិកនិងស្ថាប័នទាំងមូល?
ឡុង វឌ្ឍនៈ Jun 03,2020
តើអ្វីជា “វប្បធម៌នៅកន្លែងធ្វើការងារ” និងសារៈសំខាន់របស់វាចំពោះបុគ្គលិកនិងស្ថាប័នទាំងមូល?
ការជិះកង់ កំពុងក្លាយជាមធ្យោបាយហាត់ប្រាណថ្មី ដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ ប្រជាជនកម្ពុជា
Sothean Nen Jun 03,2020
ការជិះកង់ កំពុងក្លាយជាមធ្យោបាយហាត់ប្រាណថ្មី ដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ ប្រជាជនកម្ពុជា
ជាមេដឹកនាំអាជីវកម្ម១ពេលការរកស៊ីជាប់គាំងតើអ្នកគួរធ្វើបែបណា?
Sopha Nov Jun 03,2020
ជាមេដឹកនាំអាជីវកម្ម១ពេលការរកស៊ីជាប់គាំងតើអ្នកគួរធ្វើបែបណា?
មហាសេដ្ឋីវ័យ ៦៣ឆ្នាំ បង្ហើបពីសំនួរ ៣ដែលគាត់គ្មានឱកាសសួរខ្លួនឯងនៅអាយុ ២០ នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូូវធ្វើ
Kunthea Jun 03,2020
មហាសេដ្ឋីវ័យ ៦៣ឆ្នាំ បង្ហើបពីសំនួរ ៣ដែលគាត់គ្មានឱកាសសួរខ្លួនឯងនៅអាយុ ២០ នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូូវធ្វើ
ដំបូន្មានដែលបុគ្គលល្បីៗចង់ចែករំលែកដល់យុវវ័យអាយុខ្ទង់ ២០ ឆ្នាំឱ្យអនុវត្តន៍បើសិនមិនចង់ស្ដាយក្រោយ
ឡុង វឌ្ឍនៈ Jun 03,2020
ដំបូន្មានដែលបុគ្គលល្បីៗចង់ចែករំលែកដល់យុវវ័យអាយុខ្ទង់ ២០ ឆ្នាំឱ្យអនុវត្តន៍បើសិនមិនចង់ស្ដាយក្រោយ