ឱកាសសម្រាប់អ្នកមានគំនិតចង់ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម ចូលកម្មវិធីនេះ បើគំនិតល្អគេជួយលុយឱ្យធ្វើទៀត
Sakada Khon Jul 03,2020
ឱកាសសម្រាប់អ្នកមានគំនិតចង់ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម ចូលកម្មវិធីនេះ បើគំនិតល្អគេជួយលុយឱ្យធ្វើទៀត
ចង់ឌីហ្សាញរូបស្អាតៗ តែអត់ចេះ Photoshop កុំភ័យ ប្រើតែ PowerPoint ក៏បានដែរ
Sakada Khon Jul 03,2020
ចង់ឌីហ្សាញរូបស្អាតៗ តែអត់ចេះ Photoshop កុំភ័យ ប្រើតែ PowerPoint ក៏បានដែរ
មានលុយ ១០០ ដុល្លារនៅជាប់ខ្លួន គួរយកទៅធ្វើអ្វីដើម្បីបានលុយរាប់ពាន់ដុល្លារមកវិញ?
Sotheara Huot Jul 03,2020
មានលុយ ១០០ ដុល្លារនៅជាប់ខ្លួន គួរយកទៅធ្វើអ្វីដើម្បីបានលុយរាប់ពាន់ដុល្លារមកវិញ?
ឃើញគេរកយូធូបបានលុយ តើត្រូវទៅរៀននៅណា ទើបចេះធ្វើបានដូចគេដែរ?
Sakada Khon Jul 02,2020
ឃើញគេរកយូធូបបានលុយ តើត្រូវទៅរៀននៅណា ទើបចេះធ្វើបានដូចគេដែរ?
ដ្រូន ២ ប្រភេទដែលកសិករខ្មែរគួរសម្លឹងមើល ប្រសិនបើចង់ធ្វើកសិកម្មស្រួល ហើយចំណេញច្រើន
Sotheara Huot Jul 02,2020
ដ្រូន ២ ប្រភេទដែលកសិករខ្មែរគួរសម្លឹងមើល ប្រសិនបើចង់ធ្វើកសិកម្មស្រួល ហើយចំណេញច្រើន
Google ធំប៉ុនហ្នឹងដែរ នៅតែប្រឹងស៊កលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារឱ្យ Apple រាល់ឆ្នាំ ព្រោះតែរឿងមួយនេះ
Sakada Khon Jul 02,2020
Google ធំប៉ុនហ្នឹងដែរ នៅតែប្រឹងស៊កលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារឱ្យ Apple រាល់ឆ្នាំ ព្រោះតែរឿងមួយនេះ