លោកបណ្ឌិត តាន់ មុនីវណ្ណ ៖ បើមិនចង់ក្រ យុវជនត្រូវរកចំណេះដាក់ខ្លួនទើបអាចជោគជ័យក្នុងជីវិត
Toeuy Hong Jul 03,2020
លោកបណ្ឌិត តាន់ មុនីវណ្ណ ៖ បើមិនចង់ក្រ យុវជនត្រូវរកចំណេះដាក់ខ្លួនទើបអាចជោគជ័យក្នុងជីវិត
Tim Cook៖ ២០ឆ្នាំមុនគេថាខ្ញុំឆ្កួត រត់ទៅ Apple តែសម្រេចចិត្តនេះធ្វើខ្ញុំឲ្យសាងទ្រព្យបាន ៦០០លាន$
Toeuy Hong Jul 03,2020
Tim Cook៖ ២០ឆ្នាំមុនគេថាខ្ញុំឆ្កួត រត់ទៅ Apple តែសម្រេចចិត្តនេះធ្វើខ្ញុំឲ្យសាងទ្រព្យបាន ៦០០លាន$
លោក សោម សម្បត្តិ៖ ក្រម្តេចក៏ដោយ ឲ្យតែមានគំនិតវិជា្ជមាន នឹងក្លាយជាអ្នកមាននៅថ្ងៃណាមួយមិនខាន
Toeuy Hong Jul 03,2020
លោក សោម សម្បត្តិ៖ ក្រម្តេចក៏ដោយ ឲ្យតែមានគំនិតវិជា្ជមាន នឹងក្លាយជាអ្នកមាននៅថ្ងៃណាមួយមិនខាន
គួរទិញមាសក្នុងតម្លៃណា ថ្ងៃនេះខណៈ តម្លៃមាសចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះត្រឡប់មកវិញ?
Toeuy Hong Jul 03,2020
គួរទិញមាសក្នុងតម្លៃណា ថ្ងៃនេះខណៈ តម្លៃមាសចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះត្រឡប់មកវិញ?
ហេតុអ្វីយុវជនមិនគួរឆាប់ផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់ខ្លួនឯង ពេលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមកើនចំណូលគួរសម?
Toeuy Hong Jul 03,2020
ហេតុអ្វីយុវជនមិនគួរឆាប់ផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់ខ្លួនឯង ពេលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមកើនចំណូលគួរសម?
ចង់មានលុយហូរហៀរ បង្កើតភាពមានបានដូចគេ  ត្រូវទាត់ចោលលេសបាំងមុខទាំងប៉ុន្មាននេះទៅ!
Toeuy Hong Jul 03,2020
ចង់មានលុយហូរហៀរ បង្កើតភាពមានបានដូចគេ ត្រូវទាត់ចោលលេសបាំងមុខទាំងប៉ុន្មាននេះទៅ!