មូលហេតុសំខាន់ៗទាំងនេះ ជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតាមផ្លូវចំនេញខ្លាំងជាងហាងធំៗ
Sa Thoura May 26,2020
មូលហេតុសំខាន់ៗទាំងនេះ ជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតាមផ្លូវចំនេញខ្លាំងជាងហាងធំៗ
តោះមកដឹងពីហាងឆេងត្រីតុកកែនិងត្រីស្ពង់ តើមានតម្លៃខ្ពស់ប៉ុនណា ទើបកសិករមិនគួរមើលរំលងរបរចិញ្ចឹមទាំងនេះ?
Sa Thoura May 26,2020
តោះមកដឹងពីហាងឆេងត្រីតុកកែនិងត្រីស្ពង់ តើមានតម្លៃខ្ពស់ប៉ុនណា ទើបកសិករមិនគួរមើលរំលងរបរចិញ្ចឹមទាំងនេះ?
សម័យនេះគេឈប់ចាយលុយម៉ែហើយ! មុខរបរ ៣ នេះអាចជួយឲ្យនិស្សិតអាចរកចំណូលបានដោយខ្លួនឯង
Kunthea May 26,2020
សម័យនេះគេឈប់ចាយលុយម៉ែហើយ! មុខរបរ ៣ នេះអាចជួយឲ្យនិស្សិតអាចរកចំណូលបានដោយខ្លួនឯង
ក្រូចសើចជាដំណាំងាយដាំ ចាយពេលខ្លី និងទទួលទិន្នផលខ្ពស់ មកដឹងពីបច្ចេកទេសដាំក្រូចនេះ ធានាមិនខ្វះទីផ្សារទេ
Sa Thoura May 26,2020
ក្រូចសើចជាដំណាំងាយដាំ ចាយពេលខ្លី និងទទួលទិន្នផលខ្ពស់ មកដឹងពីបច្ចេកទេសដាំក្រូចនេះ ធានាមិនខ្វះទីផ្សារទេ
ពីសត្រូវចាស់ក្លាយជាមិត្ដបង្កើតចំណូល! កសិករនៅចិនកំពុងសំងំកើបលុយយ៉ាងច្រើនពីរបរចិញ្ចឹមកណ្ដូប ដែលធ្លាប់តែជាសត្វចង្រៃ
Sa Thoura May 25,2020
ពីសត្រូវចាស់ក្លាយជាមិត្ដបង្កើតចំណូល! កសិករនៅចិនកំពុងសំងំកើបលុយយ៉ាងច្រើនពីរបរចិញ្ចឹមកណ្ដូប ដែលធ្លាប់តែជាសត្វចង្រៃ
រកស៊ីយូរហើយតែមិនសូវមានអ្នកស្គាល់អាជីវកម្មអ្នកមែនទេ? តោះមកដឹងល្បិច ទាក់ចិត្ដភ្ញៀវឲ្យគេស្គាល់អាជីវកម្មអ្នកបានលឿន
Sa Thoura May 25,2020
រកស៊ីយូរហើយតែមិនសូវមានអ្នកស្គាល់អាជីវកម្មអ្នកមែនទេ? តោះមកដឹងល្បិច ទាក់ចិត្ដភ្ញៀវឲ្យគេស្គាល់អាជីវកម្មអ្នកបានលឿន