កសិករ ២រូបអាចរកប្រាក់ចំណេញបានជិត ៣០ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃ ពីរបរដែលធ្វើនៅតែផ្ទះមួយនេះ
Sa Thoura Aug 03,2020
កសិករ ២រូបអាចរកប្រាក់ចំណេញបានជិត ៣០ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃ ពីរបរដែលធ្វើនៅតែផ្ទះមួយនេះ
នៅស្រុកស្រែជនបទមានលុយតែមិនដឹងរកស៊ីអី មកស្គាល់របរ ៤ បើធ្វើត្រូវអាចក្លាយជាសេដ្ឋីកសិកម្មនៅស្រុកខ្មែរ
Sa Thoura Aug 03,2020
នៅស្រុកស្រែជនបទមានលុយតែមិនដឹងរកស៊ីអី មកស្គាល់របរ ៤ បើធ្វើត្រូវអាចក្លាយជាសេដ្ឋីកសិកម្មនៅស្រុកខ្មែរ
មកស្គាល់របរថ្មីស្រឡាង ៤ ដែលបច្ចុប្បន្នស្រុកខ្មែរមិនសូវមានអ្នកអើពើ តែអាចកើបចំណូលខ្ទង់ម៉ឺន$   
Sa Thoura Aug 02,2020
មកស្គាល់របរថ្មីស្រឡាង ៤ ដែលបច្ចុប្បន្នស្រុកខ្មែរមិនសូវមានអ្នកអើពើ តែអាចកើបចំណូលខ្ទង់ម៉ឺន$   
ខណៈកម្ពុជានាំចូលអំបិលរាប់ពាន់តោនពីក្រៅប្រទេស កសិករគួររៀនពីបច្ចេកទេសធ្វើស្រែអំបិលឲ្យត្រឹមត្រូវ ទើបបានផលច្រើន
Sa Thoura Aug 02,2020
ខណៈកម្ពុជានាំចូលអំបិលរាប់ពាន់តោនពីក្រៅប្រទេស កសិករគួររៀនពីបច្ចេកទេសធ្វើស្រែអំបិលឲ្យត្រឹមត្រូវ ទើបបានផលច្រើន
ល្បីគេចិញ្ចឹមមាន់ចំណេញច្រើន តើគេធ្វើមិចខ្លះ?តោះទៅមើលបទពិសោធន៍ជើងខ្លាំង៣រូប រកចំណូលខ្ទង់ពាន់ដុល្លារពីរបរនេះ!
Sa Thoura Aug 02,2020
ល្បីគេចិញ្ចឹមមាន់ចំណេញច្រើន តើគេធ្វើមិចខ្លះ?តោះទៅមើលបទពិសោធន៍ជើងខ្លាំង៣រូប រកចំណូលខ្ទង់ពាន់ដុល្លារពីរបរនេះ!
ខណៈបង្កងដៃវែងអាចរកចំណូលបានខ្ទង់ម៉ឺន$/ឆ្នាំ តោះមកដឹងបច្ចេកទេសរៀបចំស្រះសម្រាប់ចិញ្ចឹមបង្កងនេះ
Sa Thoura Aug 02,2020
ខណៈបង្កងដៃវែងអាចរកចំណូលបានខ្ទង់ម៉ឺន$/ឆ្នាំ តោះមកដឹងបច្ចេកទេសរៀបចំស្រះសម្រាប់ចិញ្ចឹមបង្កងនេះ