ដឹងអត់! ហេតុអ្វី ធនាគារជាតិ ប្រមូលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារតូចៗត្រលប់ទៅប្រទេសដើមវាវិញ?
Toeuy Hong May 31,2020
ដឹងអត់! ហេតុអ្វី ធនាគារជាតិ ប្រមូលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារតូចៗត្រលប់ទៅប្រទេសដើមវាវិញ?
តើមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ នៅពេលប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារច្រើន?
Kanndara May 31,2020
តើមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ នៅពេលប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារច្រើន?
ច្បាស់ការណ៍ហើយ! សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសក្រដាសប្រាក់ ១$ ២$ និង៥$ នៅតែទទួលយកធម្មតា
Kanndara May 30,2020
ច្បាស់ការណ៍ហើយ! សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសក្រដាសប្រាក់ ១$ ២$ និង៥$ នៅតែទទួលយកធម្មតា
ក្រុមហ៊ុន United Airlines កាត់បន្ថយការងារកំពូលៗ ១៣ បន្ថែមលើជើងហោះហើរអន្តរជាតិក្នុងខែកក្កដា ដោយសារកូវីដ១៩
Nutsonet May 30,2020
ក្រុមហ៊ុន United Airlines កាត់បន្ថយការងារកំពូលៗ ១៣ បន្ថែមលើជើងហោះហើរអន្តរជាតិក្នុងខែកក្កដា ដោយសារកូវីដ១៩
សម្ដេច ហ៊ុន សែន៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រភេទ $1, $2 និង $5 នៅតែចាយបានធម្មតានៅកម្ពុជា
Toeuy Hong May 29,2020
សម្ដេច ហ៊ុន សែន៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រភេទ $1, $2 និង $5 នៅតែចាយបានធម្មតានៅកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង់ Volkswagen វិនិយោគ ២.២ ពាន់លាន$ លើរថយន្តអគ្គិសនីនៅចិន ទោះបីជាកូវីដ ១៩ នៅតែបន្តរាតត្បាត
Nutsonet May 29,2020
ក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង់ Volkswagen វិនិយោគ ២.២ ពាន់លាន$ លើរថយន្តអគ្គិសនីនៅចិន ទោះបីជាកូវីដ ១៩ នៅតែបន្តរាតត្បាត