ធ្លាប់តែឃើញគេត្រូលអ្នករៀន IT ដឹងអត់ថា អ្នកចេះជំនាញនេះច្បាស់ ចំណូល១ខែប៉ុន្មាន?
Jan 18,2021
ធ្លាប់តែឃើញគេត្រូលអ្នករៀន IT ដឹងអត់ថា អ្នកចេះជំនាញនេះច្បាស់ ចំណូល១ខែប៉ុន្មាន?
ធ្លាប់ជាក្មេង គង្វាលគោ រៀនមិនចប់បរិញ្ញាបត្រ ក្លាយជាCEO ក្រុមហ៊ុនយក្ស ប្រាក់ខែរាប់ម៉ឺន$
Jan 18,2021
ធ្លាប់ជាក្មេង គង្វាលគោ រៀនមិនចប់បរិញ្ញាបត្រ ក្លាយជាCEO ក្រុមហ៊ុនយក្ស ប្រាក់ខែរាប់ម៉ឺន$
បុគ្គលិកឆ្លាតទោះប្រាក់ខែក្រោម$៥០០ក៏អាចមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ បើចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងទាំងនេះបាន
Jan 18,2021
បុគ្គលិកឆ្លាតទោះប្រាក់ខែក្រោម$៥០០ក៏អាចមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ បើចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងទាំងនេះបាន
កសាងនិស្ស័យជាមេដឹកនាំឆ្នើម ដោយខំបង្កើនគុណតម្លៃវិជ្ជមានលើចំណុចសំខាន់ទាំង ៦នេះ
Jan 18,2021
កសាងនិស្ស័យជាមេដឹកនាំឆ្នើម ដោយខំបង្កើនគុណតម្លៃវិជ្ជមានលើចំណុចសំខាន់ទាំង ៦នេះ
ក្នុងថ្ងៃកំណើតភរិយា អូបាម៉ា បង្ហើបចំណុចទាក់ទាញ៣ ដែលស្ត្រីៗ គួរមានដូចភរិយាគាត់
Jan 18,2021
ក្នុងថ្ងៃកំណើតភរិយា អូបាម៉ា បង្ហើបចំណុចទាក់ទាញ៣ ដែលស្ត្រីៗ គួរមានដូចភរិយាគាត់
សេដ្ឋី ៣រូបនេះថា បើសុខៗធ្លាក់ខ្លួនក្រវិញ គាត់នឹងរកស៊ីលើរបរទាំងនេះ
Jan 18,2021
សេដ្ឋី ៣រូបនេះថា បើសុខៗធ្លាក់ខ្លួនក្រវិញ គាត់នឹងរកស៊ីលើរបរទាំងនេះ