ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ទទួលបាននាមជា “ធនាគារផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ឆ្នើមឆ្នាំ2021 ប្រចាំតំបន់អាស៊ី” ពី IFC និង SME Finance Forum
Oct 22,2021
ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ទទួលបាននាមជា “ធនាគារផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ឆ្នើមឆ្នាំ2021 ប្រចាំតំបន់អាស៊ី” ពី IFC និង SME Finance Forum
បុរី ប៊ុន លី ចាប់ដៃសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចតុមុខ ផេស សិវីស ឯ.ក ដើម្បីលើកកម្ពស់ និង ការពារសុខភាពក្នុងការរស់នៅ
Oct 23,2021
បុរី ប៊ុន លី ចាប់ដៃសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចតុមុខ ផេស សិវីស ឯ.ក ដើម្បីលើកកម្ពស់ និង ការពារសុខភាពក្នុងការរស់នៅ
សម្ភារទុកចោលចង្អៀតផ្ទះ ចង់លក់ចេញ ម៉ាតនៅភ្នំពេញមួយកន្លែង ប្រមូលទិញទាំងអស់
Oct 23,2021
សម្ភារទុកចោលចង្អៀតផ្ទះ ចង់លក់ចេញ ម៉ាតនៅភ្នំពេញមួយកន្លែង ប្រមូលទិញទាំងអស់
សេវាធានារ៉ាប់រងឥណទានផ្តល់នូវសំណាញ់សុវត្តិភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធានាលទ្ធភាពទូទាត់ឥណទាន នៅពេលអតិថិជនជួបប្រទះបញ្ហាអាជីវកម្ម និងសុខភាព
Oct 23,2021
សេវាធានារ៉ាប់រងឥណទានផ្តល់នូវសំណាញ់សុវត្តិភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធានាលទ្ធភាពទូទាត់ឥណទាន នៅពេលអតិថិជនជួបប្រទះបញ្ហាអាជីវកម្ម និងសុខភាព
ថៅកែស្រីវ័យក្មេង ប្រើយុទ្ធសាស្រ្ត៣នេះ ធ្វើឱ្យអាជីវកម្មក្នុងដៃទាំង៥ មានចំណូលកើន៦០% ទោះស្ថិតក្នុងកូវីដ១៩
Oct 22,2021
ថៅកែស្រីវ័យក្មេង ប្រើយុទ្ធសាស្រ្ត៣នេះ ធ្វើឱ្យអាជីវកម្មក្នុងដៃទាំង៥ មានចំណូលកើន៦០% ទោះស្ថិតក្នុងកូវីដ១៩
ឱកាសធ្វើជំនួញ! ក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនរបស់ប្រទេសថៃ បើកឱកាសសហការជាមួយអ្នករកស៊ីនៅកម្ពុជា
Oct 22,2021
ឱកាសធ្វើជំនួញ! ក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនរបស់ប្រទេសថៃ បើកឱកាសសហការជាមួយអ្នករកស៊ីនៅកម្ពុជា