គន្លឹះសំរាប់អ្នកគួរតែយកទៅពិចារណា មុននឹងទិញសិទ្ធលក់ដូរពីក្រុមហ៊ុនមួយ
Vannak Noun Nov 27,2019
គន្លឹះសំរាប់អ្នកគួរតែយកទៅពិចារណា មុននឹងទិញសិទ្ធលក់ដូរពីក្រុមហ៊ុនមួយ
Dan Lok ៖ភាពខុសគ្នារវាងទម្លាប់របស់អ្នកមាន និងអ្នកក្រ
Vannak Noun Nov 26,2019
Dan Lok ៖ភាពខុសគ្នារវាងទម្លាប់របស់អ្នកមាន និងអ្នកក្រ
មេរៀនក្លាយជាអ្នកមានដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតសម្រាប់អ្នកមានអាយុក្រោម៣០ឆ្នាំ
Vannak Noun Nov 26,2019
មេរៀនក្លាយជាអ្នកមានដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតសម្រាប់អ្នកមានអាយុក្រោម៣០ឆ្នាំ
Jack Ma បង្ហើបពីគន្លឹះក្នុងការចាប់ផ្តើមអរជីវកម្មដោយគ្មានដើមទុនជាលុយទាល់តែសោះ
Vannak Noun Nov 25,2019
Jack Ma បង្ហើបពីគន្លឹះក្នុងការចាប់ផ្តើមអរជីវកម្មដោយគ្មានដើមទុនជាលុយទាល់តែសោះ
Bill Gates៖បានបង្ហើបរបៀប ២ ជួយឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកមាន និងចំណេញពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃ
Vannak Noun Nov 23,2019
Bill Gates៖បានបង្ហើបរបៀប ២ ជួយឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកមាន និងចំណេញពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃ
យុទ្ធសាស្រ្តបង្វឹកខួរក្បាលរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត
Vannak Noun Nov 23,2019
យុទ្ធសាស្រ្តបង្វឹកខួរក្បាលរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត