បំផុសគំនិតរកស៊ីក្នុងវិស័យកសិកម្ម ឱ្យត្រូវទីផ្សារ និងអាចនាំចេញបាន